Tjenester

Firmaet med tilbudt personell besitter med bred erfaring innenfor område brannteknikk og har flere arbeidsområder som faller naturlig i den sammenheng. Til sammen har ansatte i Brannkonsult Sør AS arbeidet med ca 3000 bygninger som tilsvarer ca 6 millioner kvadratmeter bygg, hvor alle har vært en eller annen form av brann- og bygnings tekniske tjenester.

I tillegg har vi bred erfaring med verneverdige bygninger, fredede bygninger, kulturminnefaglig forhold, universell utforming i den grad det berører brannsikkerhet etc. (Stortingets bygninger nevnes).

 • Ansvarlig søker
 • Kontroll av våtrom
 • Prosjektering og kontroll av bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet
 • Brannteknisk prosjektering av eksisterende og nybygg
 • Uavhengig kontroll av brannkonsept
 • Uavhengig kontroll av brannteknisk utførelse
 • Uavhengig kontroll av bygningsfysikk og konstruksjonsikkerhet
 • Fraviksanalyse
 • Branndokumentasjon generelt (risikoanalyse, branntegning, brannperm)
 • Brannteknisk tilstandsvurdering med kostnadsoverslag av alle typer bygg
 • Kostnadsberegning av utbedringstiltak
 • FDV- dokumentasjon brann
 • Sluttdokumentasjon for byggeprosjekt
 • Handlingsplaner av tiltak og tiltaksplaner
 • Ulike risikoanalyser/- vurderinger, ROS analyser
 • Brannteknisk risikoanalyser
 • Beregning av rømningstid/analyse
 • Beregning av ulike brannscenarier
 • Brannteknisk beskrivelse med tiltakstegninge
 • Utarbeide kontroll og vedlikeholdsrutiner, forebyggende arbeid
 • Tilstandsvurdering av eksisterende bygg i forbindelse med salg/ kjøp
 • Bygg- og branntekniske kontroller
 • Dokumentasjon av brannvernsarbeid
 • Arrangere brannøvelser, slokkeøvelser
 • Brannteknisk rådgivning generelt
 • Prosjektledelse, oppfølging, kvalitetssikring
 • Utarbeidelse av branntegninger, rømningsplaner, orienteringsplaner, oversiktskart etc.
 • Vedlikehold av bygg- og branntegninger
 • Oppmåling av bygninger med lasermåler
 • Digitalisering og opptegning av bygningstegninger, plan, snitt, fasade og detaljer.
 • Vurdere analyser / kartlegge tiltak i forbindelse med arkiver andre viktige rom
 • Mindre arkitekt tjenester,
 • Søknadsdokumenter, oppfølging etc. for alle type prosjekter
 • Prosjektering og kontroll av de fleste fagområdene i et byggeprosjekt
 • Prosjektering av brannalarmanlegg
 • Prosjektering ledesystem